De toekomst van de kerk – Protestantse Gemeente Zutphen.

Gemeenteavond 2 oktober – Koersplan RAnK / meerjarenbegroting 2024-2031
De kerkenraad nodigt u allen van harte uit voor een gemeenteavond, te houden op maandagavond 2
oktober in de kerkzaal van De Wijngaard. Graag willen we als gemeente in gesprek over twee thema’s
waarover de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters binnenkort beslissingen moeten nemen.
Beide thema’s hebben betrekking op de toekomst van onze gemeente.
Voor de pauze staat het nieuwe ‘koersplan’ centraal, dat werd geschreven naar aanleiding van het RAnKproces. Er is een aantal papieren exemplaren van het ‘Koersplan RAnK’ beschikbaar voor
belangstellenden. Op de tafel waar de bloemen na de dienst worden ingepakt, ligt een stapeltje klaar. Een
digitale versie kunt u hier downloaden of aanvragen via kerkenraad@pknzutphen.nl of via 06-42361260 (Nel van
Houwelingen). Na de pauze willen we samen nadenken over de meerjarenbegroting 2024-2031. Het gaat
bij beide onderwerpen nu nog om informerende en beeldvormende stukken. We vragen deze avond
nadrukkelijk naar de inbreng en visie van gemeenteleden en werkgroepen. Besluiten komen later. De
meerjarenbegroting zal op de avond zelf door het College van Kerkrentmeesters worden gepresenteerd
en toegelicht. De gemeenteavond is te beluisteren via (https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10878) Van
19:30-19:45 uur is er inloop met koffie/thee en om 19:45 uur start de vergadering. We rekenen op veel
belangstellenden!
Jan Marten Praamsma, voorzitter en Nel van Houwelingen, scriba

Historie

Op zondag 17 maart hebben we u bijgepraat over dit onderwerp.
Velen van u waren aanwezig.
Was u er niet bij, of wilt u de bijeenkomst terug kijken? Dat kan!