De Protestantse Gemeente Zutphen heeft één kerkenraad waarin alle ambtsdragers zitting hebben: de (Grote) Kerkenraad, het centrale bestuursorgaan van de gemeente.

De Grote Kerkenraad is het hoogste orgaan in onze gemeente en neemt besluiten over belangrijke zaken (financiën, beleidszaken zoals bijvoorbeeld beroepingswerk en gebouwenkeuze). De Kerkenraad komt in principe vier keer per jaar bij elkaar en vaker naar behoefte.
De Kleine Kerkenraad bestaat uit de voorzitters van de Diaconie en het College van kerkrentmeesters, twee vertegenwoordigers namens de wijk noord en de wijk zuid, de predikanten en de voorzitter en de scriba van de GKR. Zij komen ongeveer 10x per jaar bijeen om de lopende zaken te bespreken. De voorzitter en de scriba vormen het moderamen. Zij bereiden de vergaderingen voor.

Samenstelling Moderamen:
Voorzitter GKR/KKR: Jan Marten Praamsma, tel. 0575 522278, email: jmpraamsma@pknzutphen.nl
Scriba GKR/KKR: Nel van Houwelingen, tel. 06 42 36 12 60, email: kerkenraad@pknzutphen.nl