Doelstelling
De opdracht om te zien naar de ander in nood is gegeven aan elk gemeentelid en aan onze geloofsgemeenschap in zijn totaliteit. De Diaconie probeert de gemeente bewust te maken van deze opdracht en geeft ook zelf vorm en inhoud aan de opdracht voor de gemeente als geheel. We laten ons inspireren door de opdracht “te handelen zoals de Barmhartige Samaritaan dat deed”. Daarbij valt te denken aan directe of indirecte praktische aandacht en hulp aan gemeenteleden, andere plaatsgenoten in nood en ook aan hulpverleningsprojecten wereldwijd.

Bestuurssamenstelling
De Diaconie wordt bestuurd door het College van Diakenen. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie verkozen. De Diaconie wordt in zaken van vermogensrechtelijke aard vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris tezamen.
De Diaconie heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers en worden pro deo gedaan.

Beleidsplan
Het beleidsplan 2019 -2022 is hier te lezen. 

Contactadres
Kerkelijk Bureau, Wilhelminalaan 3, 7204 AB Zutphen
Email: diaconie@pknzutphen.nl

ANBI gegevens diaconie
RSIN: 8241.27.110
Kamer van Koophandel: 76444309

Activiteiten
De vele activiteiten die plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in het kerkblad KerkZIN, in de Kerkbrief of op de webpagina van de diaconie.

Financiële verantwoording
De begroting en de jaarrekening van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Zutphen zijn openbaar en worden samengevat gepubliceerd op de website.
De ANBI gegevens kunt u hier vinden.

Activiteiten van de Diaconie

1. Groene kerk
Sinds 2014 zijn wij een Groene Kerk. Daarvoor hebben wij een speciale diaken duurzaamheid aangesteld. Zij maakt de gemeente bewust en stimuleert op het gebied van duurzaamheid van de gemeente en de gemeenteleden persoonlijk. Meer info vindt u hier.


2. Individuele hulpverlening
Als iemand in acute nood verkeert en (gemeentelijke) instanties kunnen geen hulp bieden dan is het mogelijk een beroep te doen op de diaconie. Afhankelijk van de grootte van de hulpaanvraag zullen de onderstaande personen beslissen hoe deze hulpaanvraag wordt uitgevoerd. Mogelijk verwijzen we u naar Perspectief Zutphen.
Een van de projecten die we ondersteunen is Schuldhulpmaatje.

Contactpersonen
. Folkert de Jong
. Martin Mannak
. Taco Bais
Te bereiken via emailadres diaconie@pknzutphen.nl


3. Bloemengroet
Elke zondag verzorgt de diaconie de bloemengroet namens de gemeente aan personen, waaraan we op dat moment extra aandacht willen geven.
Namen van mensen die voor de bloemengroet in aanmerking komen, kunnen aan onderstaande contactpersonen, de predikanten of ambtsdragers worden doorgegeven.

Contactpersonen:
Greet Bosman-Leene, 515817
Greet Buitenhuis, 513773
Tineke Wijers, 572180
of te bereiken via emailadres diaconie@pknzutphen.nl


4. Kerkvervoer
Als u niet zelf in staat bent vervoer te regelen naar een zondagse eredienst kunt u contact opnemen met Hedwig van der Mey-Haveman, 520482 of te bereiken via emailadres: diaconie@pknzutphen.nl


5. Kerkradio
Kerkdiensten worden via YouTube uitgezonden. Als u daar geen mogelijkheid voor heeft, dan kunt u gebruik maken van een speciaal kastje waarmee u de diensten kunt beluisteren. Als u met de diaconie contact opneemt, dan komen wij deze bij u thuis plaatsen.


6. Vakantiemogelijkheden
Voor ouderen en/of mensen met een beperking, die zelf geen vakantie kunnen regelen of betalen, worden er speciale vakantieweken in aangepaste oorden georganiseerd. Als U hiervoor in aanmerking wilt komen kunt u mailen naar: diaconie@pknzutphen.nl


7. Jeugddiaconaat


8. ZWO commissie
De ZWO commissie geeft invulling aan het diaconale werk aan landen buiten Nederland. Projecten in het buitenland kunnen gesteund worden, waarbij geldt dat een gemeentelid contactpersoon moet zijn voor deze projecten om zo de betrokkenheid van onze gemeente te vergroten. Individuele aanvragen vallen buiten het werkveld van de commissie. Daarnaast heeft de commissie contact met Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl) en ondersteunt zij bepaalde projecten van Kerk in Actie.
Voor aanvragen van financiële steun kunt u hier het aanvraagformulier downloaden. Dit kunt u mailen naar zwo@pknzutphen.nl

Contactpersonen:
Taco Bais (voorzitter), 548417
Jan van de Geest (secretaris), 571951
of te bereiken via emailadres zwo@pknzutphen.nl


9. De Sarepta Stichting
Deze stichting is verbonden met de Diaconie Protestantse Gemeente Zutphen. De Stichting biedt met name financiële hulp aan organisaties en instellingen die zich inzetten voor ouderen, zowel plaatselijk als wereldwijd.
Het bestuur bestaat uit: Gert Bouwers (voorzitter), Bartha Pluim (secretaris), Martin Zeegers (penningmeester), Tineke Wijers (diaken) en Berber Oldenbeuving.
Meer weten over de geschiedenis van onze stichting?
Klik hier voor meer info.


10. Stichting Diaconale Hulp Roemenië
De Stichting Diaconale Hulp Roemenië is verbonden met de Diaconie van de Protestantse Gemeente Zutphen. Doel is het onderhouden en uitbouwen van de contacten met een wijkgemeente van de Reformatorische kerk in Târgu Mures, Transsylvanië. Dit gebeurt bijvoorbeeld door kanselboodschappen, persoonlijke contacten en bezoeken over en weer. Een goed voorbeeld hiervan is de tweejaarlijkse jongerenreis naar Roemenië. De stichting biedt niet alleen financiële en materiële hulp aan onze zustergemeente, maar bijvoorbeeld ook aan een kindertehuis, het kindertehuis Kérub.

Voorzitter/penningmeester: Taco Bais, 06-39501161
Secretaris: Gerdien Kruisselbrink, 06-27108668 gerdienkruisselbrink@hotmail.com
Leden: Lies van der Brug, Martin Zeegers en ds. Ronald Heins

Bankrekening Stichting Diaconale Hulp Roemenië: NL46 RABO 03867 84 884