Doelstelling
De opdracht om te zien naar de ander in nood is gegeven aan elk gemeentelid en aan onze geloofsgemeenschap in zijn totaliteit. De Diaconie probeert de gemeente bewust te maken van deze opdracht en geeft ook zelf vorm en inhoud aan de opdracht voor de gemeente als geheel. We laten ons inspireren door de opdracht “te handelen zoals de Barmhartige Samaritaan dat deed”. Daarbij valt te denken aan directe of indirecte praktische aandacht en hulp aan gemeenteleden, andere plaatsgenoten in nood en ook aan hulpverleningsprojecten wereldwijd.

Bestuurssamenstelling
De Diaconie wordt bestuurd door het College van Diakenen. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie verkozen. De Diaconie wordt in zaken van vermogensrechtelijke aard vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris tezamen.
De Diaconie heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers en worden pro deo gedaan.

Beleidsplan
Het beleidsplan 2019 -2022 is hier te lezen.  In de diaconievergadering van 14 december 2022 is besloten om dit beleidsplan voor het jaar 2023 nog aan te houden. In verband met het RANK-proces en de benoeming van een nieuwe predikant zal een nieuw beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Zutphen geschreven worden. De Diaconie wil haar beleidsplan voor de nieuwe periode hierbij aansluiten.

Contactadres
Kerkelijk Bureau, Wilhelminalaan 3, 7204 AB Zutphen
Email: diaconie@pknzutphen.nl

Activiteiten
De vele activiteiten die plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in het kerkblad KerkZIN, in de Kerkbrief of op de webpagina van de diaconie.

ANBI gegevens en financiële verantwoording
De begroting en de jaarrekening van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Zutphen zijn openbaar en worden samengevat gepubliceerd op de website.
De ANBI gegevens kunt u hier vinden.

Activiteiten van de Diaconie

1. Groene kerk
SSinds 2014 zijn wij een Groene Kerk. Doel is bewustwording, alert aanwezig blijven bij de ontwikkelingen in kerk en gemeente en onze plaats in de gemeenschap van Zutphen meer in nemen op het gebied van duurzaamheid.
De diaconie is nog op zoek naar een diaken duurzaamheid die de gemeente bewust maakt en stimuleert op het gebied van duurzaamheid. Meer info vindt u hier.


2. Individuele hulpverlening
Als iemand in acute nood verkeert en (gemeentelijke) instanties kunnen geen hulp bieden dan is het mogelijk een beroep te doen op de diaconie. Afhankelijk van de grootte van de hulpaanvraag zullen de onderstaande personen beslissen hoe deze hulpaanvraag wordt uitgevoerd. Mogelijk verwijzen we u naar Perspectief Zutphen.
Een van de projecten die we ondersteunen is Budget Buddy.

Contactpersonen
. Martin Mannak
. Taco Bais
. Nico Visser
Te bereiken via emailadres diaconie@pknzutphen.nl


3. Bloemengroet
Elke zondag verzorgt de diaconie de bloemengroet namens de gemeente aan personen, waaraan we op dat moment extra aandacht willen geven.
Namen van mensen die voor de bloemengroet in aanmerking komen, kunnen aan onderstaande contactpersonen, de predikanten of ambtsdragers worden doorgegeven.

Contactpersonen:
Greet Bosman-Leene, 515817
Greet Buitenhuis, 513773
Tineke Wijers, 572180
of te bereiken via emailadres diaconie@pknzutphen.nl


4. Kerkvervoer
Als u niet zelf in staat bent vervoer te regelen naar een zondagse eredienst kunt u contact opnemen met Hedwig van der Mey-Haveman, 520482 of te bereiken via emailadres: diaconie@pknzutphen.nl


5. Kerkradio
Kerkdiensten worden via YouTube uitgezonden. Als u daar geen mogelijkheid voor heeft, dan kunt u gebruik maken van een speciaal kastje waarmee u de diensten kunt beluisteren. Als u met de diaconie contact opneemt, dan komen wij deze bij u thuis plaatsen.


6. Vakantiemogelijkheden
Voor ouderen en/of mensen met een beperking, die zelf geen vakantie kunnen regelen of betalen, worden er speciale vakantieweken in aangepaste oorden georganiseerd. Als U hiervoor in aanmerking wilt komen kunt u mailen naar: diaconie@pknzutphen.nl


7. Jeugddiaconaat

In de eerste plaats is het belangrijk dat jongeren bij het dienen van kwetsbaren binnen en buiten de gemeente betrokken worden. Daar zijn meerdere redenen voor aan te dragen: jongeren leren op die manier om te dienen, wat tot de kern vanons geloof behoort. In de tweede plaats dienen diakenen en leidinggevenden binnen het jeugdwerk aandacht te hebben voor jongeren in hun kwetsbaarheid. De diaconie is er niet alleen voor volwassenen in alle kwetsbare situaties, maar net zo goed voor jongeren. Diaconaat voor en door jongeren dus. Voor de invulling van het jeugddiaconaat is de diaconie op zoek naar een jeugddiaken. Bent u geïnteresseerd en wil u in overleg met ons hierover, neem dan contact met ons op.


8. ZWO commissie
De ZWO commissie geeft invulling aan het diaconale werk aan landen buiten Nederland. Projecten in het buitenland kunnen gesteund worden, waarbij geldt dat een gemeentelid contactpersoon moet zijn voor deze projecten om zo de betrokkenheid van onze gemeente te vergroten. Individuele aanvragen vallen buiten het werkveld van de commissie. Daarnaast heeft de commissie contact met Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl) en ondersteunt zij bepaalde projecten van Kerk in Actie.
Voor aanvragen van financiële steun kunt u hier het aanvraagformulier downloaden. Dit kunt u mailen naar zwo@pknzutphen.nl

Contactpersonen:
Taco Bais (voorzitter), 06-39501161
Jan van de Geest (secretaris), 571951
of te bereiken via emailadres zwo@pknzutphen.nl


9. De Sarepta Stichting
Deze stichting is verbonden met de Diaconie Protestantse Gemeente Zutphen. De Stichting biedt met name financiële hulp aan organisaties en instellingen die zich inzetten voor ouderen, zowel plaatselijk als wereldwijd.
Het bestuur bestaat uit: Gert Bouwers (voorzitter), Bartha Pluim (secretaris), te bereiken via emailadres sareptastichting@pknzutphen.nl.

Meer weten over de geschiedenis van onze stichting?
Klik hier voor meer info De ANBI gegevens kunt u hier vinden.


10. Stichting Diaconale Hulp Roemenië
Op 1 juni 2023 is de Stichting Diaconale Hulp Roemenië ontbonden.
De door de Stichting aangegane financiële verplichting voor het jaar 2024 en 2025 met de wijkgemeente van de Reformatorische kerk in Târgu Mures, Transsylvanië, en het kindertehuis in Kérub zullen door de diaconie verzorgd worden.
In de loop van het jaar 2023 zal contact gelegd worden met de nieuwe predikant van de wijkgemeente in Târgu Mures. De bedoeling is om dan in gezamenlijk overleg een andere of nieuwe invulling te geven aan de jarenlange onderlinge verbondenheid.