‘Alle werkelijk leven is ontmoeting…’ (Martin Buber)

Pastoraat is omzien naar elkaar en met elkaar optrekken. Met elkaar optrekken wil zeggen dat er mensen voor je zijn wanneer je iemand nodig hebt. En het betekent ook: je realiseren dat er mensen zijn die jou nodig hebben. Pastoraat vraagt dus een actie van twee kanten.

Pastoraat
Het woord ‘pastoraat’ is afgeleid van ‘pastor’ dat ‘herder’ betekent. In de Bijbel wordt Jezus de Goede Herder genoemd. In het pastoraat zijn mensen elkaar tot herder.  Pastoraat is een kerntaak van de kerk en is weggelegd voor iedereen. Het houdt in dat we in wederkerigheid omzien naar elkaar, dat we er zijn voor elkaar als dat nodig is.

Ontmoetingspastoraat
Onze gemeente heeft de overstap gemaakt van verzorgings- naar ontmoetingspastoraat. Juist in de verschillende vormen van elkaar ontmoeten ligt de basis voor het betrokken zijn op elkaar en omzien naar elkaar. Die gezamenlijke ontmoeting vindt plaats in de vieringen, maar ook bij het koffiedrinken na de dienst, in gesprekskringen, maaltijdgroepen, leesgroepen, huiskamerontmoetingen, koffiemorgens etc.

Zorgpastoraat
Niet iedereen is in staat deel te nemen aan de verschillende ontmoetingsmomenten. Daarom is er altijd de mogelijkheid tot individueel huisbezoek. Dit bezoek wordt gedaan door de wijkpredikant, kerkelijk werker, een ouderling of een pastoraal bezoek(st)er. Deze bezoeken worden geregeld door de Wijkteams. Ieder gemeentelid die individueel pastoraat ontvangt, heeft een vaste contactpersoon.

Leef mee
In het omzien naar elkaar is het belangrijk om te weten wie ziek is, wie zorg en aandacht nodig heeft en ook wie iets te vieren heeft om dankbaar voor te zijn. Soms kan het gebeuren dat dit niet bekend is bij de wijkpredikant en pastoraal bezoeker. Om dit op te vangen kan ieder gemeentelid bij wie bekend is dat er iemand is die aandacht behoeft dit doorgeven. Dit kan via het mailadres leefmee.pgz@gmail.com of door een briefje te deponeren in de ‘leefmee-doos’ in de hal van de Walburg of Wijngaard.

Jaarthema en huiskamerontmoetingen
Ieder jaar wordt er een jaarthema gekozen, meestal datgene dat wordt aangereikt door de landelijke Protestantse Kerk. In 2020/2021 is dat ‘Het goede leven – bloeien in Gods licht’. In kleinschalige huiskamerontmoetingen wordt aan de hand van bij het jaarthema passende Bijbellezingen en gespreksvragen met elkaar gesproken en komt het terug in de daaropvolgende zondagse viering.

Koffieochtenden
Iedere woensdagmorgen is er in ‘De Wijngaard’ van 10.00 – 12.00 uur gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie en samen een spelletje te doen, voor wie dat leuk vindt. Soms wordt er ook samen gesproken over een bepaald onderwerp of Bijbelgedeelte. 

Verjaardag vieren
Elk gemeentelid van 80 jaar en ouder ontvangt thuis verjaardagsbezoek van de pastoraal bezoeker of wijkpredikant. Voor de gemeenteleden die in een bepaald jaar 80 zijn geworden, wordt een gezellige middag in ‘De Wijngaard’ georganiseerd, waar men alle mede-tachtigers van dat jaar ontmoet.

Pastorale activiteiten in coronatijd
Door de lockdown is het lange tijd niet of beperkt mogelijk om elkaar te ontmoeten. De zondagse vieringen zijn dankzij een ervaren streamingteam thuis via YouTube te volgen. Na de dienst wordt het KoffieMagazine uitgezonden, met bijdragen van en door gemeenteleden. Inmiddels is er ook een vorm van digitaal koffiedrinken na de dienst van start gegaan. En zelfs de digitale sobere maaltijd op woensdagavond in de Veertigdagentijd is nu online. Een team van vrijwilligers bracht soep en stamppot (‘Een prakje met een praatje’) rond bij mensen voor wie deze tijd extra moeilijk is. Er zijn bij ieder gemeentelid groeten bij de kerkelijke feesten gebracht, vaak samen met een kleine attentie als een reep chocola, een Adventskalender en een mooi magazine voor de  Veertigdagentijd, Pasen en Pinksteren. Door het sturen van kaarten, telefoontjes en bezoekjes (met inachtneming van de coronaregels) wordt de verbinding met elkaar in stand gehouden.