‘Alle werkelijk leven is ontmoeting…’ (Martin Buber)

Pastoraat is omzien naar elkaar en met elkaar optrekken. Met elkaar optrekken wil zeggen dat er mensen voor je zijn wanneer je iemand nodig hebt. En het betekent ook: je realiseren dat er mensen zijn die jou nodig hebben. Pastoraat vraagt dus een actie van twee kanten.

Pastoraat
Het woord ‘pastoraat’ is afgeleid van ‘pastor’ dat ‘herder’ betekent. In de Bijbel wordt Jezus de Goede Herder genoemd. In het pastoraat zijn mensen elkaar tot herder.  Pastoraat is een kerntaak van de kerk en is weggelegd voor iedereen. Het houdt in dat we in wederkerigheid omzien naar elkaar, dat we er zijn voor elkaar als dat nodig is.

Ontmoetingspastoraat
Onze gemeente heeft de overstap gemaakt van verzorgings- naar ontmoetingspastoraat. Juist in de verschillende vormen van elkaar ontmoeten ligt de basis voor het betrokken zijn op elkaar en omzien naar elkaar. Die gezamenlijke ontmoeting vindt plaats in de vieringen, maar ook bij het koffiedrinken na de dienst, in gesprekskringen, maaltijdgroepen, leesgroepen, huiskamerontmoetingen, koffiemorgens etc.

Zorgpastoraat
Niet iedereen is in staat deel te nemen aan de verschillende ontmoetingsmomenten. Daarom is er altijd de mogelijkheid tot individueel huisbezoek. Dit bezoek wordt gedaan door de wijkpredikant, kerkelijk werker, een ouderling of een pastoraal bezoek(st)er. Deze bezoeken worden geregeld door de Wijkteams. Ieder gemeentelid die individueel pastoraat ontvangt, heeft een vaste contactpersoon.

Leef mee
In het omzien naar elkaar is het belangrijk om te weten wie ziek is, wie zorg en aandacht nodig heeft en ook wie iets te vieren heeft om dankbaar voor te zijn. Soms kan het gebeuren dat dit niet bekend is bij de wijkpredikant en pastoraal bezoeker. Om dit op te vangen kan ieder gemeentelid bij wie bekend is dat er iemand is die aandacht behoeft dit doorgeven. Dit kan via het mailadres pastoraat@pknzutphen.nl of door een briefje te deponeren in de ‘bezoekkaartenbus’ in de hal van de Walburgiskerk of de Wijngaard.

Jaarthema en huiskamergesprekken
Ieder jaar wordt er een jaarthema gekozen. In 2022/2023 is dat ‘… in Gods tuin’. De wereld waarin we leven is niet enkel de werkelijkheid zoals die op ons afkomt. We leren om ook met andere ogen te kijken, dat de wereld ook Gods schepping is. Dat God zich met de gang van de dingen bemoeit en dat wij onze ogen openen voor het verhaal van God-met-ons waarin ons menselijke verhaal liefdevol is opgenomen.
In kleinschalige ontmoetingen bij mensen thuis wordt aan de hand van bij het jaarthema passende Bijbellezingen en gespreksvragen met elkaar gesproken en komt het terug in de daaropvolgende zondagse viering.

Koffieochtenden
Iedere woensdagmorgen is er in ‘De Wijngaard’ van 10.00 – 12.00 uur gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie en samen een spelletje te doen, voor wie dat leuk vindt. Soms wordt er ook samen gesproken over een bepaald onderwerp of Bijbelgedeelte. 

Verjaardag vieren
Elk gemeentelid van 80 jaar en ouder ontvangt thuis verjaardagsbezoek van de pastoraal bezoeker of wijkpredikant. Voor de gemeenteleden die in een bepaald jaar 80 zijn geworden, wordt een gezellige middag in ‘De Wijngaard’ georganiseerd, waar men alle mede-tachtigers van dat jaar ontmoet.