Wat te doen bij

Op deze pagina kunt u lezen wat u kunt doen en met wie u contact kan opnemen in een aantal specifieke gevallen.


Nieuwe gemeenteleden
Als u als nieuwe bewoner in een wijk komt wonen komt een contactpersoon u als welkom een roos brengen en een folder van de gezamenlijke kerken. Daarbij is het niet belangrijk of u wel of niet bij onze kerk hoort.
Als u lid van onze kerk blijkt te zijn, en ook als zodanig bent ingeschreven, komt iemand van de taakgroep “bezoek nieuw-ingekomenen” langs voor een kennismakingsbezoek. Tijdens dat bezoek kunt u aangeven of u contact wilt met een ouderling of predikant, welke interesses u hebt ten aanzien van de kerk en of uw komst vermeld mag worden in het Kerkblad. Indien nodig worden deze gegevens doorgegeven aan de desbetreffende predikant of ouderling.
 
Tenslotte wordt u, met de andere nieuw-ingekomenen in dat jaar, uitgenodigd voor een maaltijd. Die wordt meestal in het najaar gehouden.

Geboorte
Wilt u hiervan kennis geven aan uw wijkpredikant, uw wijkouderling en aan de ledenadministratie! Namen van geboren kinderen worden vermeld in het eerstvolgende kerkblad en genoemd in de eerstvolgende kerkdienst als de wijkpredikant op de hoogte wordt gesteld van de geboorte.

Huwelijk of Zegen over relatie
Ieder die een huwelijk of een samenlevingsrelatie op het gemeentehuis heeft laten registreren en die daarover in de kerk een zegen wil vragen, kan contact opnemen met één van de predikanten. De kerkenraad heeft besloten dat ook partners van hetzelfde geslacht tijdens een daarvoor bedoelde kerkdienst de zegen over hun relatie kunnen ontvangen. Een kerkelijk huwelijk of de inzegening van een relatie moet schriftelijk of per e-mail bij het secretariaat worden aangevraagd.

Als de kerkdienst in de Martinuskerk gaat plaatsvinden, is het verstandig de kerk vroegtijdig te reserveren bij de koster. Voor een kerkdienst als hier bedoeld maken de partners zelf, na overleg met de voorganger, de orde van dienst, waarin een aantal elementen is opgenomen die horen bij deze kerkgemeenschap. Indien gewenst kunt u, bij tijdige reservering van de kerk, de koster verzoeken voor of na de dienst het carillon te laten klinken.

Hiervoor worden wel extra kosten in rekening gebracht:
* Standaard, voor gemeenteleden: € 15,-
* Standaard, voor niet-gemeenteleden: € 30,-
* Zelf gekozen, vooraf geprogrammeerd muziekblok,
of live carillonmuziek door de beiaardier (ca. 8 minuten): € 50,-

Jubileum
Wil iemand graag een jubileum vermeld hebben in het kerkblad dan kan men dit opgeven bij de wijkouderling of de wijkpredikant.

Ziekte
Voor een pastoraal gesprek of geestelijke begeleiding kunt u ook bij ziekte een beroep doen op uw wijkpredikant. Zieken zijn vaak te kort in het ziekenhuis om dit in het kerkblad, dat slechts één keer per maand verschijnt, te vermelden. Bij ernstige ziekte kan hiervan, mits u daar prijs op stelt, wel melding worden gemaakt in de eerstvolgende kerkdienst. Ook is het mogelijk dat in de kerkdienst voor zieken wordt gebeden. Neem contact op met de wijkpredikant.

Overlijden
Ieder die gebruik wil maken van een dienst van de kerk rond een overlijden kan contact opnemen met de eigen wijkpredikant. Mocht de eigen wijkpredikant niet beschikbaar zijn dan neemt één van de andere wijkpredikanten van onze gemeente waar.
In tijden van vacatures of vakanties kan het voorkomen dat wij een beroep moeten doen op een invallende predikant.

Het is mogelijk dat nabestaanden een beroep willen doen op een predikant die niet aan onze gemeente verbonden is. Houdt u er dan rekening mee dat hier extra kosten aan verbonden zijn, doordat u zelf het honorarium van die predikant dient te voldoen.

Namen van overledenen worden, als de predikant op de hoogte wordt gesteld, vermeld in het eerstvolgende kerkblad; ook worden ze genoemd en herdacht in de eerstvolgende kerkdienst.

Voor een uitvaartplechtigheid kan het kerkgebouw ook (zonder predikant en ambtsdragers) gehuurd worden. U dient dan contact op te nemen met de kosters van de kerk.


Verhuizing
Als u gaat verhuizen uit onze gemeente laat u misschien wel heel wat achter. Wij vinden het zinvol om als kerkgemeenschap afscheid te kunnen nemen. Laat het uw wijkpredikant weten, en we zoeken naar een passend moment om zo’n belangrijke verandering vorm te geven. Geeft u alstublieft een verhuisbericht ook door aan de ledenadministratie.