College van Kerkrentmeesters

Dit College zorgt voor de uitvoering en draagt verantwoordelijkheid voor het fi­nancieel- en vermogensrechtelijk beheer, in overleg met de Kleine Kerkenraad. Daarbij is het beleid leidend en zijn de financiën volgend. Het College legt via de Kleine Kerkenraad verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad.

KERKBALANS
Voor de Actie Kerkbalans 2021 hebben we tot nu toe 860 toezeggingen ontvangen met een totaalbedrag van bijna € 202.000. We verwachten nog zo’n 50 toezeggingen binnen te krijgen met een totaalbedrag van € 5.000. De prognose is dan ook dat de opbrengst van de Actie Kerkbalans dit jaar maar liefst € 207.000 gaat bedragen!
Wat een geweldige opbrengst! € 207.000 is een fantastisch mooi bedrag. Afgelopen jaren hadden we te maken met een dalende trend in de opbrengsten van de Actie Kerkbalans. We waren in de begroting dan ook uitgegaan van een opbrengst van € 201.000. We zijn erg blij en dankbaar dat de dalende trend nu is omgekeerd en de opbrengst ruim boven de begroting ligt.

BEGROTING 2021

De begrotingen 2021 van zowel de diaconie als het College van Kerkrentmeesters zijn door de kerkenraad in de vergadering van 27 oktober 2020 vastgesteld.

De verkorte begroting 2021 van de diaconie vindt u hier.
De verkorte begroting 2021 van het College van Kerkrentmeesters vindt u hier.

Mocht u over de begrotingen vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de penningmeesters.

Michiel van Alphen is administrateur bij de diaconie.(email: m.vanalphen@planet.nl)
De penningmeester van het CvK is Jan-Harmen de Goeijen, jh@degoeijen.nl