A. Algemene gegevens:
RSIN  Sarepta Stichting : 816662538
KvK: 41039429
Contactadres: Voorsterweg 145, 6975AD Tonden
Telefoon: 0630301310
Email: sareptastichting@pknzutphen.nl              Website: www.protestantswarnsveldzutphen.nl

B. Bestuurssamenstelling:
De bestuursleden van de Sarepta Stichting worden op voordracht van het bestuur benoemd door de Diaconie Protestantse Gemeente Zutphen.
Het bestuur bestaat uit minimaal 5 personen waarvan bij voorkeur één bestuurslid Diaken is. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De voorzitter en secretaris zijn samen bevoegd om de Stichting te vertegenwoordigen.

C. Doelstelling:
Het verlenen van financiële steun dan wel het verlenen van steun in raad en daad, al dan niet in relatie met huisvesting, aan diegenen die deze steun behoeven van bij voorkeur 50 jaar en ouder en van protestante huize.
De aard en de omvang van deze steun en ook de duur, zullen uitsluitend door het bestuur van de Stichting worden vastgesteld.

D. Beleidsplan 2017-2025:
Jaarlijks ontvangt de Sarepta Stichting een bijdrage vanuit het Nijhoffonds dat beheerd wordt door de Diaconie. De ontvangen rente van de spaarrekening vormt samen met de bijdrage van het Nijhoffonds het totale bedrag aan inkomsten. Er is besloten om gedurende de aangegeven jaren minimaal deze inkomsten te bestemmen voor instellingen / projecten. Om financiële steun aan huidige- en / of nieuwe instellingen / projecten met hoge prioritiet te kunnen blijven geven is besloten dat het vermogen tot en met 2025 mag verminderen tot minimaal € 100.000,–. Dit wordt via financiële verantwoordingen vastgelegd. Aan de Protestantse Gemeente Zutphen is toegezegd om voor een periode van  vijf jaar de salariskosten van de Kerkelijk werker, ten laste van het Nijhoffonds, te betalen. Deze periode is geeindigd op 31 augustus 2021.

E. Beloningsbeleid:
Alle werkzaamheden voor de Sarepta Stichting worden door vrijwilligers verricht. 
Hiervoor ontvangen zij geen vergoedingen.

F. Activiteiten:
De Sarepta Stichting organiseert als vermogensfonds geen activiteiten om geld of goederen te werven.

G. Financiële verantwoording:
De begroting en jaarrekening van de Sarepta Stichting worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Diaconie Protestantse Gemeente Zutphen.
Financiële gegevens over de jaren 2017 tot en met 2021 zijn door middel van een overzicht van baten en lasten gepubliceerd.
Klik hier voor het financieel overzicht 2022  en hier voor de begroting 2023.