ANBI rapport

A. Algemene gegevens

Protestantse Gemeente Zutphen
Inschrijfnummer KvK: 76444120
RSIN Protestantse Gemeente Zutphen: 8203.74.763
Bankrekeningnummer: NL29RABO0373734034
Formulier geregistreerde gift [formulier giften]
Formulier om periodieke gift d.m.v. automatische incasso te verwerken [formulier betalingsvolmacht]
Afstands- en acceptatieverklaring (PDF) (WORD)
Contactgegevens:
Kerkelijk Bureau
Wilhelminalaan 3
7204 AB Zutphen
tel: 0578-514178 / 06-42450778
bereikbaarheid:
aanwezig donderdagmorgen van 09:00-12:00 uur en op vrijdag alleen telefonisch tussen 09:00-13:00 uur.
mail:  info@pknzutphen.nl
www.protestantswarnsveldzutphen.nl

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Grote kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad leden die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 5 leden en is verantwoordelijk voor:
– de zorg voor het in stand houden van de erediensten en het verkrijgen van de middelen voor de pastorale zorg;
– de geldwerving door onder meer actie Kerkbalans;
– het beheren van de gebouwen en zorgdragen voor restauraties;
– het beheren van de roerende en onroerende goederen;
– het uitvoeren van het personeelsbeleid;
– het voeren van de administratie van de gemeente;
– de zorg voor de archieven.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (RCBB). 
Zie ook de pagina van de landelijke PKN over het bestuur.

C. Doelstelling en visie 
De Protestantse Gemeente te Zutphen leeft en werkt vanuit het Woord van God en de christelijke geloofstraditie en vormt te midden van de samenleving een pluriforme geloofsgemeenschap. Zij gaat een wederkerige relatie aan met de samenleving. Om dat te kunnen doen investeert de Protestantse Gemeente in een geloofsgemeenschap waar mensen geborgenheid en inspiratie vinden.
In een veranderende maatschappij staat de Protestantse Gemeente voor een groot aantal uitdagingen. Om hiermee aan de slag te gaan onderscheidt zij vier beleidsvelden: Inspiratie, Expressie, Gemeenschap en Samenleving.

D. Beleidsplan
Klik hier voor het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Zutphen.
U kunt hier het beleidsplan van de landelijke PKN vinden. 

E. Beloningsbeleid 
Het beloningsbeleid van de landelijke PKN vindt u hier
In onze gemeente zijn in dienst: predikanten, kerkelijk werker, koster, administratieve kracht, organist en interieurverzorger.

F. Verslag activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
Al onze activiteiten vindt u (geactualiseerd) op deze website, in de kerkbrief (beschikbaar op de website, tevens wordt deze uitgereikt bij het bezoeken van de kerkdienst) en het maandelijks bulletin Op weg (papieren en digitale versie) en de facebook pagina van de Protestantse Gemeente Zutphen.

G. Voorgenomen bestedingen
Klik hier voor de begroting voor 2023 (inclusief toelichting).
Klik hier voor de begroting voor 2024 (inclusief toelichting)

Klik hier voor het tijdspad inzake de beleidskeuzes


Heeft u vragen of opmerkingen n.a.v. de begroting en beleidskeuzes? Deze kunt u mailen naar kerkrentmeesters@pknzutphen.nl

De meerjarenbegroting 2020-2024 en de toelichting meerjarenbegroting 2020-2024 kunt u lezen door op de onderstreepte teksten (links) te klikken.
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over de meerjarenbegroting dan kunt u die stellen door een mail te sturen aan kerkrentmeesters@pknzutphen.nl t.a.v. Sjaak Meijer. Vermeld wel uw contactgegevens zodat hij contact met u op kan nemen ter afwikkeling van uw vragen/opmerkingen.

H. Integrale jaarrekening 2022/ Verkorte staat van baten en lasten 2021 met toelichting 
Klik  hier voor de Jaarrekening over 2022 inclusief toelichting.
Klik hier voor de verkorte staat van baten en lasten over 2021
Klik hier voor de Jaarrekening over 2020 inclusief toelichting
Klik hier voor de Jaarrekening 2019 met toelichting. 
De Grote Kerkenraad heeft in zijn vergadering van 7 juni 2022 de jaarrekening 2021 van het College van Kerkrentmeesters vastgesteld onder voorbehoud van de uitkomsten van het deskundigenonderzoek. De controle van de jaarrekening heeft inmiddels plaatsgevonden en resulteerde niet in aanpassingen. Het CCBB-Gelderland beschouwt de jaarrekening over 2021 inmiddels als ‘afgewikkeld’.

I. Giften / steun aan de kerk
GIFTEN / STEUN AAN DE KERK EN DE INKOMSTENBELASTING

De actie Kerkbalans, de solidariteitskas, het kerkblad, collectebonnen (zie elders op deze site), bijzondere collectes en ook nog inzamelacties voor het een en ander, de kerk klopt regelmatig bij u aan voor een financiële bijdrage. Alles bij elkaar jaarlijks een behoorlijk bedrag. U weet wellicht dat u het totaal van wat u aan de kerk geeft, als aftrekbare gift meegenomen kan worden in de aangifte inkomstenbelasting over het jaar waarin u de uitgaven heeft gedaan. Probleem dat zich voor kan doen, is dat pas alles boven een bepaalde drempel (1% van het inkomen) aftrekbaar is. 
De oplossing is de zogenaamde geregistreerde gift. Als u zich vastlegt om 5 jaar lang hetzelfde bedrag te geven aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) – de kerk is zo’n ANBI – dan is de volledige gift aftrekbaar en niet alleen het gedeelte boven de drempel. Dat is het grote voordeel voor u. U bepaalt het totaalbedrag verdeeld wordt over de verschillende zaken. Voor de kerk bestaat de zekerheid 5 jaar lang te kunnen rekenen op vaste inkomsten. Moest de registratie eerder nog via de notaris lopen, tegenwoordig volstaat het invullen van een formulier (verkrijgbaar op het kerkelijk bureau en op de website onder ‘ANBI’). Een voorbeeld:
Iemand heeft aan de actie Kerkbalans € 240 bijgedragen, betaalde de solidariteitskas voor hem en zijn vrouw (in totaal € 20), droeg € 25 bij aan het kerkblad en had voor het hele gezin € 125 aan collectebonnen gekocht. O ja, voor de Stoelenpot is € 70 overgemaakt. Totaal giften/uitgaven aan de kerk dus € 480. Het inkomen van deze persoon is € 40.000 per jaar. Dat betekent dat de drempel van 1% uitkomt op € 400, dus is er uiteindelijk € 80 (inderdaad € 480 -/- € 400) aftrekbaar als gift. Bij een belastingpercentage van afgerond 40% leidt dat tot een belastingteruggaaf van € 32. 
Dat kan anders, denkt hij en hij overweegt de gift te laten registreren. Dat betekent een verplichting om 5 jaar lang in totaal € 480 over te maken aan de kerk. Maar ook dat er nu géén drempel geldt. De volle € 480 is aftrekbaar als gift. Bij 40% belasting is de teruggaaf bijna € 200 (40% van € 480 = € 192). Omdat hij per saldo nu veel minder aan de kerk kwijt is, vindt hij dat de kerk mag meeprofiteren en besluit niet € 480 maar € 600 als gift te laten registreren. Dat kan gewoon in het lopende jaar al…als de overeenkomst maar uiterlijk de 31e december is getekend en het volledige bedrag in de loop van het jaar maar betaald is.
Lijkt het registreren van uw giften u wat? Of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Sjaak Meijer via kerkrentmeesters@pknzutphen.nl .
Voor het formulier zie hieronder onder de algemene gegevens.. 

KOSTEN GEMAAKT VOOR DE KERK? MAAK ER EEN GIFT VAN!
Maakt u wel eens kosten voor de kerk en ‘vergeet’ u ze vervolgens te declareren omdat het maar om een klein bedrag gaat? Of is het van uw kant sowieso een kwestie van ‘laat maar zitten’? Ook dan doet u een gift aan de kerk. Als u al die kleine bedragjes bij elkaar optelt, is het alles bij elkaar toch vaak weer een heel bedrag. Door af te zien van het recht op vergoeding, schenkt u de kerk de waarde van uw declaratie. Dit is aan te merken als een fiscale gift. Het college heeft een zogenaamde afstands- en acceptatieverklaring opgesteld om deze schenkingen/giften vast te leggen. Als u deze samen met uw declaratie inlevert:

  • Doet u afstand van het recht op vergoeding van het totaalbedrag van de declaratie;
  • Accepteert het College van Kerkrentmeesters het bedrag als gift;
  • Dient u wel de gift te kunnen onderbouwen met bijv. kassabonnen voor de uitgaven.

Meer info via kerkrentmeesters@pknzutphen.nl of via het kerkelijk bureau.

Het afstand- en acceptatieformulier vindt u hierboven bij de algemene gegevens