• 04 november 2023

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE ZUTPHEN

Zutphen, oktober 2023
Geachte gemeenteleden,
Volgens traditie ontvangt u ook dit jaar de Blauwe Brief bij ons kerkblad KerkZIN.
We brengen jaarlijks twee projecten onder uw aandacht: een project dichtbij (in Zutphen of
directe omgeving) en een project verder weg, met het verzoek om een financiële bijdrage.
Dit jaar hebben we gekozen voor:
Het Dagelijks Bestaan
en
ZWO-project; kinderen zonder leesmiddelen
Het Dagelijks Bestaan is een Zutphense stichting gehuisvest in het Waterkwartier op het terrein
van het voormalige waterbedrijf, die jongeren met diepe levensvragen ondersteunt op weg naar
een vervolgstap in het leven.
De jongeren komen veelal uit een ingewikkelde thuissituatie, zijn vastgelopen in werk of onderwijs
en/of kampen met zingevingsvraagstukken. Bij ‘Beschermd Wonen’ verblijven veertien jongeren
van 18 tot 27 jaar oud. Zij wonen in een kleine woongemeenschap, waar ook twaalf huishoudens
wonen. Ze delen samen maaltijden, komen samen rondom het vuur en spreken over het leven. De
jongeren worden daarnaast begeleid door een team van zorgprofessionals en worden
ondersteund in het trainen van vaardigheden om zelfstandig te leren wonen. Er is een wachtlijst
voor wonen terwijl ook een aantal jongeren klaar is om onder begeleiding zelfstandig te gaan
wonen. Er wordt gezocht naar een woning in de buurt zodat de jongeren deze stap kunnen maken.
Op dinsdagen wordt er samen met de jongeren, vrijwilligers en buren soep gekookt en brood
gebakken. Dit wordt op de fiets bezorgd bij mensen uit heel Zutphen, om hen concreet nabij te zijn
in armoedesituaties of zo hun bestaan wat kleur te geven. Goed voor de buurt en voor de
jongeren. Daarnaast is er een dagontwikkeltraject voor veertien jongeren tussen de 14 en 23 jaar.
Dit programma biedt onder andere sociaal spel, waar de weerbaarheid en sociale vaardigheden
getraind worden en in diverse werkplaatsen zijn activiteiten zoals kunst, muziek, koken en klussen,
waardoor de jongeren gestimuleerd worden om zichzelf te leren kennen en verkennen ze hun
talenten en interesses.
Uw gift wordt gebruikt voor het inrichten van het ‘groene huis’. Een plek met een maatschappelijk
karakter voor jongeren en buurtgenoten uit de naastgelegen wijken. Samen eten heeft voor
iedereen meerwaarde boven enkel soep wegbrengen.
ZWO project; ten behoeve van kinderen zonder lees middelen
Lezen is een basisbehoefte die toegang verschaft tot een andere en nieuwe wereld. Dit
veronderstelt echter dat er boeken voorhanden zijn om je deze vaardigheden eigen te maken. Op
veel plaatsen in ontwikkelingslanden zijn deze boeken niet beschikbaar, ze zijn te duur voor de
meeste mensen om aan te schaffen en er is geen bibliotheek waaruit je de boeken kunt lenen.
Kortom er is geen leesinfrastructuur en leescultuur.
Via Alice Hilbers hebben we contact met de Soroptimisten club (Soroptimisten zetten zich in voor
de rechten, de positie en het leven van meisjes en vrouwen wereldwijd, maar dit komt op deze
scholen natuurlijk ook aan de jongens ten goede) en die ondersteunen een programma “My Book
Buddy” dat zich richt op kinderen in landen met zeer gebrekkige onderwijsvoorzieningen. Het start
in de eerste klas van het primair onderwijs en voorziet elke groep van een boekenkast voorzien
van voldoende boeken in eigen taal per leeftijd en niveau om wekelijks een keuze te maken en een
nieuw leesboek mee naar huis te nemen. De kasten worden aan de hand van een bouwtekening
door de lokale bevolking gemaakt.
Het goed en met plezier kunnen lezen is een basisvaardigheid die kinderen verder brengt op
school, maar hen ook verder brengt in het leven, omdat een betere opleiding de kansen vergroot
op meer bestaanszekerheid.
Helpt u mee?
Uw bijdrage kunt u storten op rekeningnummer NL11 INGB 0658 9322 68
ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te Zutphen.
Indien u uw gift speciaal voor één van de projecten wilt bestemmen, dan kunt U dit aangeven door
er “Het Dagelijks Bestaan” of “ZWO project” bij te vermelden.
Ook kunt u uw gift in een enveloppe met bovengenoemde vermelding in de collectezak deponeren
of afgeven aan een van de diakenen.
Via KerkZIN houden we u over het verloop van de actie op de hoogte.
DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE ZUTPHEN