De website van protestantswarnsveldzutphen.nl is bedoeld ter algemene informatie omtrent onze beide gemeentes. Indien er sprake is van enige uitleg of advies op de protestantswarnsveldzutphen.nl website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem.

Hoewel de informatie op de protestantswarnsveldzutphen website met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en zorgvuldigheid wordt samengesteld, kan protestantswarnsveldzutphen geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft en dientengevolge kan protestantswarnsveldzutphen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, zoals schade, verlies van winst, ten gevolge van het gebruik van, het vertrouwen op, of het handelen op basis van informatie op de website.

Niets van de op de website gepubliceerde gegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, grafische weergaven, audio, video, html code, en teksten, mag worden verveelvoudigd, gereproduceerd, geüpload, gepost, verzonden, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van protestantswarnsveldzutphen. Niets op deze website kan en mag worden gezien als het impliciet of expliciet verlenen (noch als een erkenning hiervan wegens een niet uitdrukkelijke ontkenning) van een gebruiksrecht voor enig auteursrecht, octrooi, handelsmerk of andersoortig intellectueel eigendomsrecht van protestantswarnsveldzutphen of enige andere partij.

Hoewel protestantswarnsveldzutphen.nl ernaar streeft dat deze website doorlopend toegankelijk is, kan protestantswarnsveldzutphen.nl dit niet garanderen en geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat deze website om welke redenen een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Alle rechten zijn voorbehouden. Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van protestantswarnsveldzutphen.nl wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.